perkreipti


perkreipti
pérkreipti tr., perkreĩpti 1. į šalį pasukti, pakreipti: Jis linksmas, kepurę perkreipęs vaikšto Ėr. Eina kap Kepeiša, perkreipęs kepurę KrvP(). Žiūri paukšteliai, galvas perkreipę . Eina perkreĩpęs ūsus Kp. Nors vaikščiotų gūžį pérkreipusios (labai prisisotinusios), vis dar ieško ėsti Š. | refl.: Vištos gulia daržinė[je], ant šonų pársikreipusios Užv. Ko tu eini pérsikreipęs kap maišą nešdamas? Rod. Veizu pársikreipusi Šts. Tai būta gražumo – pérsikreipęs kap prūsų Dievas! Dkš. | refl. tr.: Pérsikreipę kepuraites vaikščio[jo] po ūlyčias (d.) Plv. 2. padaryti kreivą, iškreipti: Jo veidas buvo perkreiptas iš skausmo J.Dov. Liga párkreipė jam žandą J. | refl.: Ans įžambiai pársikreipęs sėdi J. Durys sudžiūvusios pérsikreipė, nebeužsidaro sandariai Sl. Durys nušoko nuo vieno kablio ir taip persikreipė, jog pro tarpą galima buvo įlįsti į vidų (ps.) J.Balč. Stovėk tiesiai, nebūk pérsikreipęs Sl. | Jos lūpos taip gailestingai persikreipė . | Ko toks persikreĩpęs (ligotas), gal ant vėjo liepžiedžių užgėrei? Všk. 3. prk. iškraipyti; pakeisti: Tu vis parkreipi mano žodžius Ėr. Girdžiu, ir dabar tą dainą dainuoja, bet yra párkreiptų žodžių Skr. Vislab gali pasakodams pérkreipti KII290.(Kragališkę) vokiečiai bus pérkreipę iš Karališkės Rg. Vokyčiai, žemaitiškai nemokėdamys, parkreipė tą vardą (Aukų kalną) į Onkaim ir Aukain M.Valanč. Pérkreiptas vartojimas KII59. Pérkreiptas žmogus KII298. Ar ne tikrai perkreiptas tas svietas yra, kaip mūsų senieji kad sako? prš. Vyrai pasikelia, kurie perkreiptus mokslus kalba brš. Ir tas perkreiptas nelabas būdas žmogaus turi dabar kitoks arba pagerintas būti brš. Tą liudija mums neperkreiptinoji teisybė brš. | Nieko neveiksi, ištarmės neparkreipsi Jn. Bet ir k ... párkreip savo garsnį LTI552(Jn). Tu man šį džiaugsmą į didžią tūžbą perkreipi prš. | Algą mano dešimtį kar[tų] perkreipei BB1Moz31,41.
pérkreiptai adv. KII298: Pagraudenimą apie raugą teip perkreiptai išguldė brš. | refl.: Iš tikro, sakau, jau svietas persikreipė prš.
4. per daug pakreipti: Jis užtektinai nukreiptas, o rasit perkreiptas arba dar per mažai pakreiptas . 5. refl. kiek nusikalsti, nusižengti: Jei dar kartą pérsikreipsi, tai gausi mušti! Dkšt. Šimtą rozų gerai padaryk, ė rozą pérsikreipei – ir prapuolė tavo tarnavimas Dkšt. \ kreipti; apkreipti; atkreipti; įkreipti; iškreipti; nukreipti; pakreipti; perkreipti; piekreipti; prakreipti; prikreipti; sukreipti; užkreipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • perkreipti — pérkreipti vksm. Ei̇̃na kepùrę pérkreipęs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkreipti — apkreĩpti, ia, àpkreipė tr. 1. KII252 apsukti į kitą pusę: Kitą kraštą apkreĩpk skuduro – sudegs [lyginant] Skr. | prk.: Paprotys paties žmogaus veikimą visai apkreipia Vd. 2. prk. padaryti neteisingą, veidmainingą: Tąjį seka vargas kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkreipti — atkreĩpti, ia (àtkreipia J), àtkreipė tr. 1. atsukti, atgręžti į ką: Pailsęs briedis stoja ir šunims baisius ragus atkreipia V.Kudir. Atkreipk savo veidą į spindulėlius rš. Trobos galas atkreiptas į rytus, į šiaurę J.Jabl. Pakinkykit žirgelius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atviepti — atviẽpti, ia (àtvepia), àtviepė tr. 1. DŽ1 atverti, pražioti (burną, lūpas, snukį), prasižiojus rodyti (smegenis): Atviepta arklio lūpa Lp. Stova atviẽpusys raudonus smagenius Šts. 2. refl. S.Dauk, NdŽ padaryti grimasą, išsišiepti: Vėpso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškreipti — iškreĩpti, ia, ìškreipė 1. tr. palenkti į šalį, padaryti netiesų: Ìškreipei grėblio dantis griežiant J. Taipo sodinti ir pririšti gluosniai stipriai stovės ir tiesūs augs, kad juos nei vėjas, nei galvijai išjudinti ar iškreipti galės K.Donel1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššiepti — 1 iššiẽpti, ia, ìššiepė tr. 1. Rtr, Rod pravėrus lūpas parodyti, iškišti (dantis); išviepti (burną, snukį): Vilkas sėdos an kelmo, akis išvėlė, dantis ìššiepė LKKXIII26(Grv). Žiūrėk, kaip vaikas klauso, net dantis iššiẽpęs Blnk. Iš jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kreipti — kreĩpti, ia, ė tr. 1. R, N, K, M sukti (į šalį); duoti kryptį: Kam kreipì žvakę, turėk tiesiai! J. Grėtė nežino, kur veidą kreipti I.Simon. Maldų Dievas jų neklausė, šalin kreipė savo ausį LTR(Vv). Kreipė savą veidą prieš pūščę CII311. Kreipk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukreipti — nukreĩpti, ia, nùkreipė tr. 1. padaryti kreivą: Batus nukreipei į šalį J. Nukreipti čeverykai J. | refl.: Kepurė nusikreipė ant šalies Jnš. Nusikreĩpęs kluonas jau suvisai Rod. 2. pasukti, nugręžti į ką, kuria nors kryptimi: Jei tašką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakreipti — pakreĩpti, ia (pàkreipia), pàkreipė tr. 1. pasukti, palenkti į šalį; padaryti kreivą: Pakreipk biškį į šalį tvorą, tverdamas nuo tako J. Jis pakreipė galvą ir, paleidęs arklį žingine, įsiklausė P.Cvir. Ir, pakreipęs skriblių savo, jis į Kauną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergembti — tr. perkreipti, iš naujo kreipti, sukti: Mes buvom daržinę tiesiai pastatę, ale vėjas pergembė Bsg. | refl.: Iš žalių lentų grindis įdėjo – padžiūvo ir persigembė Sdb. Ko čia dabar eini teip persigembęs! Paį. Stovi kaip žardas persigembęs Bsg.… …   Dictionary of the Lithuanian Language